Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden (kopen bij andere verkopers) vind je hieronder. Aanvullend op de onderstaande voorwaarden zijn er ook algemene voorwaarden van de leveranciers van toepassing.

Algemene voorwaarden (kopen bij andere verkopers)

Versie van 1 februari 2019

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Aanbod (derde partijen)
Artikel 5 – Bestelling en levering
Artikel 6 – Vergoeding en betaling
Artikel 7 – Overige bepaling aanschaf bij Andere Verkoper(s)
Artikel 8 – Informatie en gebruik gegevens
Artikel 9 – Diversen
Artikel 10 – Toepasselijk recht

Artikel 1 - Definities

 1. Omgeving: checkout.nl en iedere andere door checkout.nl aangewezen applicatie.
 2. ​Platform: de omgeving waarop producten van derde partijen aan Gebruikers worden aangeboden.
 3. Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
 4. Andere Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechtspersoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.
 5. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.
 6. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Andere Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Andere Verkoper via het Platform.

Artikel 2 - Identiteit

Checkout.nl (Checkout Nederland B.V.)
Weena 248 3012 NJ Rotterdam

E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 72530146
BTW-identificatienummer: NL859142796B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en de koop van producten bij Andere Verkopers via het Platform (hierna: Voorwaarden kopen bij andere verkopers). Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving van checkout.nl te raadplegen.
 2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Andere Verkoper, wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers.
 3. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers zijn van toepassing op zowel kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden checkout.nl kopen bij andere verkopers en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van checkout.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door checkout.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Andere Verkoper(s).
 6. Checkout.nl heeft het recht deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Andere Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij andere verkopers. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Andere Verkoper wordt geplaatst.

Artikel 4 - Aanbod (derde partijen)

 1. Het Platform bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving en afbeelding(en) zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Gebruiker mogelijk te maken.
 2. De inhoud en het aanbod op het Platform is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er is geen garantie dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen, het aanbod en overige informatie op het Platform zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 3. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Andere Verkoper (het product / de producten van de derde partij die via de Omgeving ter verkoop aangeboden worden) en dat checkout.nl geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.
 4. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Andere Verkopers, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Andere Verkoper. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op checkout.nl en checkout.nl op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 5 - Bestelling en levering

 1. Een Klant kan via het normale bestelproces bij checkout.nl een bestelling plaatsen voor een product dat door een Andere Verkoper wordt aangeboden.
 2. Checkout.nl stuurt de Klant nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per e-mail. Voor het overige verloopt het contact tussen Klant en Andere Verkoper zonder tussenkomst van checkout.nl. De Andere Verkoper is verantwoordelijk voor de levering van de artikelen.
 3. De Andere Verkoper is verantwoordelijk voor de levering van de bestelling. Het eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Andere Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 6 - Vergoeding en betaling

 1. De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Andere Verkoper aangekochte product verschuldigd aan checkout.nl en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Andere Verkoper. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan checkout.nl.
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door checkout.nl is gewezen op de te late betaling en checkout.nl de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van checkout.nl om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
 3. Andere Verkoper heeft onherroepelijk het recht aan checkout.nl verleend om in naam van checkout.nl en met uitsluiting van de Andere Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Andere Verkoper.
 4. Checkout.nl zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.

Artikel 7 - Overige bepalingen aanschaf bij Andere Verkoper(s)

 1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Andere Verkoper dan verplicht de Klant zich de algemene voorwaarden zakelijke verkopen via checkout.nl van de desbetreffende Andere Verkoper(s), waarvan hij een of meerdere producten via het Platform afneemt, te lezen. De klant accepteert de algemene voorwaarden van de Andere Verkoper(s) bij plaatsen en betalen van een bestelling.
 2. De “aftersales” inspanningen waaronder, maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en retourzendingen is volledig voor rekening en risico van de Andere Verkoper.
 3. Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal de Andere Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen.
 4. Indien een Andere Verkoper een bestelling niet aanvaardt binnen twee (2) werkdagen, zal checkout.nl de Klant binnen acht (8) werkdagen nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst, laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard. De Andere Verkoper zal de reeds ontvangen betaling retourneren.

Artikel 8 - Informatie en gebruik gegevens

 1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door checkout.nl en/of de Andere Verkoper aan Klant verzonden informatie.
 2. Checkout.nl is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Andere Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Andere Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.
 4. Klant erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. De Klant zal hier per e-mail voor worden uitgenodigd. Klant verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. De Klant staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Klant zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie. Checkout.nl is te allen tijde gerechtigd om een review niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen indien de Andere Verkoper aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of niet over de juiste Andere Verkoper gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is.

Artikel 9 - Diversen

 1. Wanneer door checkout.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat checkout.nl de Voorwaarden kopen bij andere verkopers op enig moment soepel toepast.
 2. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden checkout.nl kopen bij andere verkopers of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door checkout.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 3. Checkout.nl is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Andere Verkopers op de checkout.nl website niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 10 - Toepasselijk recht

 1. Op de Voorwaarden kopen bij andere verkopers, het (ver)kopen van artikelen door Andere Verkopers via de checkout.nl website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Andere Verkoper is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Deze site gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.